เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง

เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง

เรื่องเดิมข้อเท็จจริง: